profile

Allmänna villkor

1 ALLMÄNT

1.1 Flygcert Flygutbildning Sverige AB, org. nr. 559028-1795, adress: BOX 3014, 169 03 Solna, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., kallat (”Företaget”), tillhandahåller på flygcert.com, eller på annan av Företaget anvisad webbplats eller applikation ("Webbplatsen") en abonnemangsbaserad onlinetjänst med det innehåll som vid varje tidpunkt finns tillgängligt på Webbplatsen (”Tjänsten/Tjänsterna”) till privatpersoner som är minst 18 år och företag i Sverige (”Användaren”). Företagets målsättning är att tillhandahålla en utbildningstjänst som underlättar utbildningen och uppföljningen för användaren.

1.2 Dessa allmänna villkor (”Villkor”) gäller när en Användare ingår avtal med Företaget avseende någon av de Tjänster som tillhandahålls av Företaget. Denna version av Villkoren är giltig från och med den 1/1-2018. Företaget kan modifiera dessa Villkor från tid till annan, exempelvis för att uppfylla skyldigheter enligt lag. Inför sådan villkorsändring kommer ett meddelande med information om detta att skickas ut till Användare i enlighet med punkt 10. De nya Villkoren kommer inte att börja tillämpas av Företaget förrän tidigast två månader efter det att Användare har meddelats om villkorsändringarna enligt ovan. Om Företagets ändring av dessa Villkor inte är acceptabelt för Användare har Användare rätt att säga upp Avtalet till upphörande med verkan från det att den aktuella ändrade versionen av Villkoren trädde i kraft. Användare som inte har sagt upp abonnemanget innan ändring trätt i kraft, ska anses ha accepterat ändringen. Ändring som är till uppenbar fördel för Användaren gäller omedelbart utan uppsägningsrätt för Användaren.

1.3 För avtal gäller även de särskilda villkor (inklusive eventuella specialerbjudanden) om priser, betalningstid och betalningsmetod, avtalstid och annat som Företaget från tid till annan erbjuder i samband med att Användaren tecknar avtal med Företaget. Vid avvikelse mellan särskilda villkor och Villkor har de särskilda villkoren företräde. Villkor och de särskilda villkoren utgör tillsammans det avtal som gäller mellan Användaren och Företaget ("Avtalet").

1.4 Vid användning av Webbplatsen accepterar Användaren dessa Villkor fullt ut.

2 Tjänstens omfattning

Innehåll

2.1 Direkt efter att Användaren beställt Tjänsten får Användaren tillgång till det innehåll som vid var tidpunkt tillhandahålls på Webbplatsen. Företaget arbetar ständigt med att förbättra Användarens tittarupplevelse. Tjänsten och dess innehåll kan därför i framtiden från tid till annan komma att bytas ut, eller uppdateras. Byte, ändring eller uppdatering av Tjänstens innehåll samt ändringar i hur Webbplatsen i övrigt ser ut ska inte anses utgöra en ändring av Avtalet eller av Tjänsten.

Abonnemang

2.2 Mot en årlig avgift kan Användaren teckna ett abonnemang och få tillgång till Tjänstens innehåll.

2.3 Företaget kan eventuellt komma att erbjuda kostnadsfritt användande av Tjänsten under en begränsad period enligt de närmare villkor som framgår av erbjudandet ("Testperiod"). Under Testperioden kan Användaren när som helst välja att avsluta Tjänsten utan att behöva erlägga betalning för Tjänsten.

3 Nyttjande av Tjänsten

3.1 Användaren måste, för att kunna nyttja Tjänsten, registrera ett användarkonto på Webbplatsen (se vidare punkt 4), ha tillgång till utrustning, system och anslutning i enlighet med dessa Villkor (se vidare punkt 5) samt, efter att en eventuell Testperiod löpt ut, erlägga betalning i enlighet med dessa Villkor (se vidare punkt 6).

4 Registrering, användarnamn och lösenord

4.1 Registrering av ett användarkonto kan antingen ske på Webbplatsen eller via andra tjänster, efter vad Företaget från tid till annan finner lämpligt. Vid registrering via andra tjänster kan Användarens användaruppgifter komma att hämtas från sådana tjänster för att skapa Användarens användarkonto hos Företaget.

4.2 Användaren ansvarar för att de uppgifter som anges vid registrering är korrekta, inklusive uppgifter som inhämtas från andra tjänster, samt att vid behov uppdatera sitt användarkonto med korrekta uppgifter.

4.3 Vid registrering ska Användaren ange ett användarnamn och ett lösenord ("Inloggningsuppgifter"). Användarens Inloggningsuppgifter är personliga och får inte användas av annan. Användaren ska förvara sina Inloggningsuppgifter så att de skyddas från obehörig åtkomst. Användaren ansvarar för all användning av Tjänsten som sker genom Användarens användarkonto.

4.4 Om Användaren misstänker att otillåten användning sker av dennes Inloggningsuppgifter ska Användaren snarast meddela Företaget detta, samt ändra lösenordet. Om Företaget har anledning att anta att Inloggningsuppgifterna har avslöjats eller på annat sätt missbrukas av obehörig person har Företaget rätt att omedelbart säga upp Avtalet i enlighet med punkt 11.4 (c).

4.5 Företaget har rätt att när som helst begära att Användaren ska ändra sitt lösenord. Ändring ska ske skyndsamt och kan orsaka tillfälliga avbrott i användandet av Tjänsten.

5 Utrustning m.m.

5.1 För att ta del av Tjänsten krävs att Användaren har nödvändiga system och anslutning.

5.2 Specifikation över systemkrav finns på Webbplatsen. Uppfyllande av dessa systemkrav garanterar dock inte att Användaren kan använda Tjänsten. För användande av Tjänsten kan det krävas att viss tredje parts mjukvara behöver installeras av Användaren. Företaget kommer att på Webbplatsen informera om vilken tredje parts mjukvara som kan användas, men ska inte i något fall ansvara för tredje parts mjukvara.

5.3 Tjänsten kräver att Användaren har tillgång till erforderlig Internetuppkoppling. Användaren står för samtliga kostnader avseende sådan uppkoppling, inklusive kostnader för datatrafik, oavsett varifrån i Territoriet (se punkt 2.1) som Användaren nyttjar Tjänsten. Specifikation över krav på minsta nedladdningshastighet för att kunna nyttja Tjänsten finns på Webbplatsen.

5.4 Företaget ansvarar inte för att Användaren inte kan använda Tjänsten, eller för att tillgång till Tjänsten begränsas, på grund av överbelastning på Internet eller på grund av fel eller problem hänförliga till dator eller andra enheter, nätverk, elektronik eller kommunikation.

6 Avgifter och betalning

6.1 Avgifter för Tjänsten utgår i enlighet med vid var tid gällande prislista.

6.2 Betalning av abonnemangsavgift för nästkommande år görs i förskott på den dag i varje år som motsvarar det datum då Användaren ingick Avtal om Tjänsten. Om Användaren haft rätt att nyttja en Testperiod ska dock ingen betalning göras förrän första dagen efter Testperiodens slut, se vidare punkt 6.4. Om Företaget erbjuder ett Tidsbegränsat Abonnemang, och Användaren väljer att teckna ett sådant, ska Användaren i förskott betala abonnemangsavgift för hela den aktuella tidsperioden, se vidare punkt 6.4.

6.3 Användaren väljer att betala angiven avgift genom något av de betalmedel som erbjuds av Företaget. Användaren förbinder sig att underteckna nödvändiga handlingar samt, vid varje betalningstidpunkt, hålla tillräckliga medel till betalning av Tjänsten tillgängliga via valt betalmedel.

6.4 Om Användaren erhållit en Testperiod, ska ingen betalning ske för den period som Testperioden utgör. En första betalning ska då istället ske första dagen efter Testperiodens slut och därefter samma dag i året kommande år (förutsatt att Användaren inte har sagt upp Avtalet innan Testperiodens slut). Om Användaren ingått Avtal om Tidsbegränsat Abonnemang med Testperiod kommer betalning för hela den aktuella tidsperioden ske dagen efter Testperiodens slut (förutsatt att Användaren inte har sagt upp Avtalet innan Testperiodens slut).

6.5 Om betalning av avgiften inte har skett tretti (30) dagar från den dagen avgiften skulle ha betalats, har Företaget rätt att ställa ut en faktura för den aktuella perioden, med tillkommande faktureringsavgift.

6.6 Vid försenad betalning har Företaget också rätt att debitera dröjsmålsränta på förfallet belopp i enlighet med gällande rätt, lagstadgad påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift.

6.7 Vid försenad betalning har Företaget också rätt att avbryta eller begränsa Användarens tillgång till Tjänsten. Företaget har också rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan vid försenad betalning med mer än tjugo (20) dagar och samtidigt ställa ut en slutfaktura för samtliga obetalda avgifter med tillkommande faktureringsavgift jämte lagstadgad ränta.

6.8 Fakturans förfallodag inträffar den sista vardagen i månaden. Betalning anses fullgjord när den kommit Företaget tillhanda.

7 Användning av Tjänsten

7.1 Användaren får enbart använda Tjänsten för eget bruk och i enlighet med dessa Villkor. Användaren får inte själv, och inte heller uppmuntra, underlätta för annan eller låta annan:

a) använda Tjänsten för ett kommersiellt eller offentligt ändamål,

b) använda Tjänsten för något olagligt eller olämpligt ändamål,

c) använda Tjänsten på ett sätt som kan hindra att andra får tillgång till webbplatsen,

d) kopiera/reproducera, låna ut, sälja, sända, distribuera, redigera eller på annat sätt överföra eller anpassa innehåll från Tjänsten,

e) kringgå, modifiera, ta bort, förändra eller på annat sätt manipulera någon säkerhet, kryptering, eller annan teknologi eller mjukvara som är del av Tjänsten, eller

f) i övrigt använda Tjänsten i strid med upphovsrättslig eller annan lagstiftning.

7.2 Tjänsten får enbart användas inom Territoriet. Användaren får inte på något sätt, och inte heller uppmuntra, underlätta för annan eller låta annan, använda eller försöka använda Tjänsten utanför Territoriet.

7.3 Användande av Tjänsten i strid med denna punkt 7 ska alltid anses som väsentligt avtalsbrott, vilket kan resultera i att Företaget säger upp Tjänsten med omedelbar verkan (se vidare punkt 11).

8 Användarforum

8.1 Företaget kan komma att tillåta Användare att lägga upp eget material på Webbplatsen, såsom exempelvis recensioner av innehåll i Tjänsten ("Material"). Genom att lägga upp Material på Webbplatsen samtycker Användaren till att Materialet blir tillgängligt för allmänheten och andra Användare.

8.2 Materialet får inte:

a) ha innehåll som skyddas av upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan immateriell rättighet utan uttryckligt samtycke från rättighetshavaren,

b) marknadsföra någon produkt, tjänst eller företag,

c) identifiera någon person utan personens uttryckliga samtycke (genom exempelvis namn, adress, bild eller video), eller

d) vara förolämpande, stötande, trakasserande, obscent, pornografiskt, diskriminerande eller på annat sätt olämpligt eller olagligt.

8.3 Användaren ansvarar för all eventuell skada som kan åsamkas Företaget på grund av att Material tillgängliggörs i strid med punkt 8.2.

8.4 Användaren samtycker till att Företaget kan komma att granska innehåll i Användarens Material samt att ta bort Material efter eget gottfinnande.

8.5 Användaren förstår att uttalanden och åsikter som uttrycks i Material är framförda av andra Användare, att Företaget inte stödjer sådana uttalanden och åsikter samt att sådana uttalanden och åsikter kan vara felaktiga eller vilseledande.

9 Avstående av ångerrätt

9.1 Genom att ingå Avtalet samtycker Användaren till att Tjänsten levereras direkt och att innehållet på Webbplatsen omedelbart görs tillgängligt för Användaren. Användaren samtycker också till att det inte finns någon ångerrätt för Tjänsten eller Avtalet i enlighet med Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler när leverans av Tjänsten påbörjats. Om Användaren efter att ha ingått Avtalet och leverans av Tjänsten påbörjats inte längre önskar nyttja Tjänsten och inte längre vara bunden av Avtalet måste Användaren således säga upp Avtalet i enlighet med punkt 11.

10 Information till kund

10.1 Företaget kan skicka meddelanden till Användaren genom e-post eller publicering på Webbplatsen. Meddelanden till Användaren ska anses ha kommit denne till handa omedelbart vid meddelande via e-post samt publicering på Webbplatsen.

10.2 Företaget ska anses ha fullgjort sin underrättelseskyldighet genom att skicka meddelande till den senast uppgivna e-postadressen även om dessa inte längre används av Användaren eller annars är obrukbara.

11 Avtalstid och uppsägning

11.1 Abonnemang för Tjänsten tecknas för en abonnemangsperiod om två år och förlängs automatiskt med ett år i taget till dess att Användaren eller Företaget säger upp abonnemanget enligt dessa Villkor. Någon återbetalning av en abonnemangsavgift som betalats i förskott för en kommande period sker inte och Användaren har rätt att fortsätta nyttja Tjänsten till dess perioden löpt ut. Om Användaren är berättigad till en Testperiod enligt punkten 2.3 gäller abonnemangsperioden om två år från och med dagen efter att Testperioden upphört (om Användaren inte sagt upp Avtalet före Testperiodens utgång).

11.2 Om Användaren önskar säga upp Avtalet så gör Användaren det själv via sidan "…..". Alternativt så ska Företaget meddelas via e-post, eller om Företaget tillhandahåller en sådan funktion, via Webbplatsen (se för kontaktuppgifter punkt 1). Om Företaget önskar säga upp Avtalet ska Företaget meddela Användaren via e-post.

Övrigt

11.3 Vid ändring av Villkoren gäller rätt till uppsägning enligt punkt 1.

11.4 I tillägg till vad som föreskrivs ovan har Företaget rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande och samtidigt göra Tjänsten oåtkomlig för Användaren om:

a) Användaren är försenad med betalning med minst trettio (30) dagar (se punkt 6.7),

b) Användaren har kommit på obestånd eller det finns befogad anledning att anta att Användaren kan komma på obestånd,

c) obehörig användning av Tjänsten sker eller det finns befogad anledning anta att sådan obehörig användning sker,

d) Användaren försöker nyttja en Testperiod i strid med villkoren för Testperiod, eller

e) Användaren på annat sätt har begått ett väsentligt avtalsbrott eller upprepade avtalsbrott.

11.5 Om Företaget säger upp Avtalet enligt punkt 11.4 (a) – (e) ovan har Användaren ingen rätt till återbetalning av avgift som betalats till Företaget.

12 Immateriella rättigheter

12.1 Vid tecknande av Avtal ger Företaget Användaren en icke-exklusiv, ej överlåtbar och begränsad licens att ta del av innehållet från Tjänsten. Användaren får endast använda Tjänsten, och innehåll i Tjänsten, i enlighet med Avtalet.

12.2 Det material som finns på Webbplatsen och innehållet i Tjänsten, ägs av Företaget eller Företagets licensgivare och är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt och/eller andra immateriella rättigheter. Användarens avtal med Företaget innebär inte att äganderätt eller andra immateriella rättigheter till innehåll i Tjänsten, eller till Tjänsten, på något sätt överlåts till Användaren.

13 Säkerhet

13.1 Användaren får inte handla på något sätt som kan göra att Tjänsten eller Webbplatsen sätts ur funktion, överbelastas, skadas eller försämras. Användaren får inte heller inkräkta på annan Användares användning av Tjänsten.

13.2 Användare får inte försöka skaffa sig otillåten tillgång till nätverk, datasystem, innehåll eller information hänförlig till Webbplatsen eller Tjänsten. Brott mot denna bestämmelse ska alltid anses utgöra väsentligt avtalsbrott, vilket bland annat kan resultera i uppsägning med omedelbar verkan (se vidare punkt 11).

14 Ansvarsbegränsning, störningar och avbrott

14.1 Störningar, avbrott eller annat fel i Tjänsten ska anmälas till Företaget så snart som möjligt. Företaget ansvarar inte för fel i Tjänsten som ligger utanför Företagets kontroll i enlighet med punkt 5.4 eller annat fel som beror på att Användaren använder utrustning eller som beror på vårdslöshet hos Användaren eller annan.

14.2 Företaget ansvarar enbart för störningar, avbrott eller annat fel som kan hänföras till omständighet som Företaget ansvarar för och som inte omfattas av punkt 14.1. För sådana störningar, avbrott eller annat fel som inneburit att Tjänsten varit obrukbar under en sammanhängande tid av minst 24 timmar har sådana Användare som begär det rätt till avdrag på avgiften för Tjänsten. Det belopp som kan dras av ska beräknas utifrån felets varaktighet i hela dygn från den tidpunkt Användaren anmälde felet till Företaget till dess felet har upphört. 

14.3 Företaget, dess anställda, styrelsemedlemmar, samarbetspartners eller licensgivare är under inga omständigheter ansvariga för någon förlust eller skada som uppkommer för Användaren eller annan genom användande av Webbplatsen eller Tjänsten.

15 Ersättningsskyldighet

15.1 Användaren samtycker till att ersätta och hålla Företaget, dess anställda, styrelsemedlemmar samt licensgivare skadeslösa för förlust, kostnad eller krav som orsakats av, eller i samband med, Användarens brott mot Avtalet, Användarens brott mot tillämplig lagstiftning eller Användarens intrång i tredje parts rättigheter.

16 Överlåtelse

16.1 Företaget äger rätt att, utan föregående samtycke från Användaren, överlåta sina rättigheter, fordringar eller skyldigheter enligt Avtalet till annat bolag inom samma koncern eller till tredje part som rimligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet på ett tillfredsställande sätt. Användaren äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet efter samtycke från Företaget.

17 Länkar från Webbplatsen

17.1 Webbplatsen kan inkludera länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av tredje part. Företaget har ingen kontroll över och tar inget som helst ansvar för sådana länkar eller innehåll på sådana webbplatser. Användarens användning av sådana webbplatser sker på egen risk.

18 Bestämmelses ogiltighet

18.1 Skulle någon bestämmelse i dessa Villkor eller Avtalet i övrigt anses vara omöjlig att verkställa eller ogiltig ska detta inte påverka, ogiltiggöra eller omöjliggöra verkställighet av övriga bestämmelser i Avtalet och tillämpningen av Avtalet eller sådan bestämmelse ska verkställas i den utsträckning tvingande lagstiftning tillåter.

19 Inget medgivande

19.1 Om Företaget avstår från att kräva fullgörelse av en rättighet enligt Avtalet eller avstår från att agera mot Användarens överträdelse av Avtalet ska detta inte ses som ett godkännande av överträdelsen eller framtida liknande överträdelser och ska inte heller i övrigt påverka Företagets rättigheter enligt Avtalet.

20 Reklamation och tvist

20.1 Om Användaren av någon anledning inte är nöjd med Tjänsten kan Användaren kontakta Företaget i enlighet med vad som framgår av punkt 1 för att reklamera Tjänsten.

20.2 Tvist i anledning av Avtalet ska parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas avgörs tvisten i svensk domstol med tillämpning av svensk rätt. Användaren har, i egenskap av konsument, rätt att hänskjuta tvisten till den domstol där Användaren har sin hemvist. Användaren kan också välja att först vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för prövning av tvisten (www.arn.se).

Sekretesspolicy

1 Allmänt

1.1 Flygcert Flygutbildning Sverige AB, org. nr. 559028-1795, adress: BOX 3014, 169 03 Solna, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.,[PS1]  är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas inom ramen för denna policy. Företaget behandlar Användarens personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och annan vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning såsom den kommande Dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018, till GDPR tillhörande nationell följdlagstiftning samt övrig tillämplig dataskyddslagstiftning (”Dataskyddslagstiftning”). Genom att registrera ett användarkonto samtycker Användaren till att Företaget får behandla dennes personuppgifter i enlighet med vad som anges nedan.

2 Vilka personuppgifter behandlas?

2.1 Företagets utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och Företaget strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

2.2 De personuppgifter som behandlas är den information som lämnas av Användaren i samband med registrering av Konto hos Företaget eller andra kontakter med Företaget. Dessa personuppgifter inkluderar även:

a) Namn

b) Folkbokföringsadress

c) Telefonnummer

d) E-postadress

e) Uppgifter som Användaren registrerade självmant och frivilligt uppger

f) Innehåll som Användaren själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll.

3 Ändamål

3.1 Företaget behandlar personuppgifterna för att Företaget ska kunna fullgöra Avtalet med Användaren, för analys av verksamheten, för kundadministration, underlag för debitering av Tjänsten, information och nyheter till Användaren samt för att kommunicera med Användaren.

3.2 Företaget kan komma att lämna ut dina personuppgifter till företag som utför tjänster åt Företaget i syfte att sådana företag ska kunna utföra de tjänster som Företaget efterfrågar. Dessa företag kan vara lokaliserade utanför EU/EES där nivån på datasäkerhet kan vara mindre omfattande jämfört med din jurisdiktion. De tjänster som kan efterfrågas är exempelvis tillhandahållande av infrastruktur och IT-tjänster, tillhandahållande av kundtjänster och utförande av statistiska analyser.

3.3 Utöver detta kommer Företaget inte att lämna ut Användarens uppgifter till någon annan utan Användarens samtycke, om inte lagen kräver det.

4 Tillgång till information

4.1 Användaren har rätt att få ut de personuppgifter som Användaren tillhandahållit till Företaget i ett allmänt maskinläsbart format. Om så är tekniskt möjligt, vilket avgörs av Företaget.

4.2 En begäran enligt denna punkt 4 ska skickas till kontaktuppgifter punkt 1. Företaget förbehåller sig rätten att använda lämplig metod för att säkerställa att Användaren har rätt att göra relevant begäran, ta ut en avgift vid upprepade begäranden samt vägra att tillmötesgå en begäran som exempelvis, men inte uteslutande, sker vid upprepade tillfällen eller är orimlig eller uppenbart ogrundad.

5 Användarens rättigheter

5.1 Företaget ska i den mån detta är möjligt hjälpa Användaren att fullgöra Användaren skyldighet att svara på begäran om utövande av registrerades rättigheter samt fullgöra Användaren skyldigheter avseende anmälan av personuppgiftsincidenter till Datainspektionen, information till registrerade om personuppgiftsincidenter, konsekvensbedömningar avseende dataskydd samt förhandssamråd.

5.2 Efter det att GDPR träder i kraft kan en Användare även vända sig till Datainspektionen för de fall Användaren anser att Användarens personuppgifter behandlas av Företaget i strid med Dataskyddslagstiftningen eller för det fall Företaget anser att Företaget inte behöver tillmötesgå en Användares begäran. För mer information se Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se.

5.3 För en fungerande användning av Tjänsten måste Företaget ha möjlighet att behandla personuppgifterna på så sätt som anges i detta Avtal. Om Användaren inte vill att personuppgifterna ska behandlas på nämnda sätt eller raderas måste Användaren avregistrera sig från Tjänsten. En avregistrering innebär att Tjänsten inte längre kommer att vara tillgänglig för Användaren.

6 Cookies

6.1 Företaget använder så kallade cookies på Webbplatsen för att ge Användaren tillgång till vissa funktioner samt för att få information om besök på Webbplatsen.

6.1.1 Vad är cookies?

6.1.1.1 En cookie är en liten textfil som lagras på Användarens dator och som innehåller information. Det finns två typer av cookies. Den ena typen av cookies är så kallade permanenta cookies som sparar en fil på Användarens dator till dess filen tas bort. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies vilka försvinner när Användaren stänger sin webbläsare.

6.1.2 Vad används cookies till?

6.1.2.1 Sessionscookies skickas mellan Användarens dator och Företagets server för att kunna hålla reda på information om Användaren, som exempelvis vilket användarnamn som används.

6.1.2.2 Företaget använder permanenta cookies bland annat för att underlätta för Användaren vid användandet av Tjänsten såsom att ge Användaren tillgång till lagrad information.

6.1.2.3 Anonymiserad information från permanenta cookies används även för statistiska syften såsom för att föra statistik över användandet av Webbplatsen, för att utföra undersökningar så att Tjänsten förbättras, för att kunna avgöra vilka delar av Tjänsten som är mest populära, samt för att optimera Webbplatsens funktion.

6.1.2.4 Företaget använder även följande utomstående cookies Google Analytics – cookies används för att samla in information om hur Användaren använder webbplatsen, exempelvis vilka delar denne oftast besöker, i syfte att analysera Webbplatsens användande samt att förbättra användarupplevelsen. Mer information finns på: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies

6.1.2.5 Webbplatsen kan använda den så kallade "Like"-knappen (Gilla) från Facebook, som drivs enbart av det sociala nätverket Facebook och således av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook“). Om Användaren inte är inloggad eller medlem på Facebook, och klickar på Facebook-knappen "Like", kommer Användaren att bli ombedd av Facebook att registrera Användaren på Facebook för att kunna använda funktionen. Detta innebär att Användarens information kommer att överföras till Facebook. Om Användaren däremot redan har ett Facebook-konto och är inloggad samtidigt som Användaren besöker Webbplatsen kommer en anslutning till Facebooks servrar automatiskt att upprättas. Detta betyder med andra ord att data kommer att överföras till Facebook direkt efter Användarens besök på Webbplatsen, oavsett om du har klickat på Facebook-knappen eller inte. Överföringen av Användarens uppgifter och anslutningen till Användarens Facebook-konto sker därför automatiskt utan vidare varningar. Företaget har inget inflytande över detta. Användaren kan endast förhindra överföringen genom att logga ut från Facebook innan Användaren besöker Webbplatsen. Företaget påpekar att Användaren kan läsa mer information om vilken data Facebook samlar in, och Användarens enskilda rättigheter angående detta, i dataskyddsbestämmelserna på Facebooks webbsida. Användaren kan läsa Facebooks dataskyddsbestämmelser på följande sida: http://sv-se.facebook.com/privacy/explanation.php.

6.1.3 Hur kan Användaren välja bort cookies?

6.1.3.1 Användaren kan själv välja om denne vill acceptera cookies eller inte. Genom att ställa in webbläsaren kan Användaren undvika att ta emot cookies. Detta kan dock göra att Tjänsten inte fungerar på ett bra sätt. Hur man stänger av cookies beror på vilken webbläsare som används. Läs under "Hjälp", eller motsvarande meny, i webbläsaren för instruktioner. För mer detaljerad information om cookies, se www.pts.se.

7 Är det något mer Användaren bör veta?

7.1 Utöver vad som nämnts ovan lämnar Företaget inga upplysningar till tredje man, såvida inte lagen kräver det.